nowa lista leków refundowanych 1 lipiec

Sugeruje to, że pomimo złożonej natury zaburzeń ze spektrum autyzmu, z niejednorodnością upośledzeń behawioralnych i społecznych, mogą istnieć wspólne mechanizmy molekularne, które mogą stanowić szansę na celowanie w kluczowe regulacyjne punkty kontrolne. Nasze nowe podejście do interwencji terapeutycznej w RTT z użyciem małocząsteczkowych leków skierowanych przeciwko PTP1B, a przez to ukierunkowanych na szlaki sygnałowe, w tym te, które leżą u podstaw regulacji metabolicznej, ma również wpływ na leczenie innych zaburzeń ze spektrum autyzmu i chorób neurologicznych. Na przykład, sygnalizacja RAS / MAPK została zidentyfikowana jako regulator zależnej od aktywności syntezy białka, transkrypcji genu i plastyczności synaptycznej zależnej od mGluR, a zakłócenie szlaku RAS / MAPK było związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (59, 60). . Ponadto zaburzenia metaboliczne i otyłość stają się powszechną cechą zaburzeń ze spektrum autyzmu (18), co sugeruje, że hamowanie PTP1B może również mieć pozytywny wpływ w tych przypadkach. Ponadto użyteczność kierowania PTP1B może nie być ograniczona do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Na przykład podwyższone poziomy PTP1B odnotowano w mysim modelu choroby Alzheimera. (61). Ponadto, mutacje w MECP2 zidentyfikowano w innych chorobach neurologicznych, takich jak schizofrenia (62), i interesujące będzie określenie zakresu, w którym prowadzi to do zmian w ekspresji PTP1B. Podsumowując, zidentyfikowaliśmy, co uważamy za nowy cel terapeutyczny i nową strategię leczenia RTT. Identyfikacja PTP1B jako celu terapeutycznego podkreśla możliwość, że niektóre zaburzenia neurologiczne, takie jak RTT, mogą być postrzegane jako odwracalne stany, które można rozwiązać poprzez manipulację klasycznymi szlakami sygnałowymi małocząsteczkowymi lekami. Występowanie zaburzeń metabolicznych i znaczenie BDNF w innych stanach neuropsychiatrycznych, w tym w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, dodatkowo wzmacnia potencjał rozwiązania tego problemu za pomocą szerokiego zakresu takich warunków. Dzięki szerokiej walidacji jako celu terapeutycznego w leczeniu cukrzycy i otyłości, PTP1B był przedmiotem prac nad opracowywaniem leków od kilku lat. Niemniej jednak, wysiłki te zostały sfrustrowane przez techniczne wyzwania wynikające z chemii katalizowanej przez PTP katalizy, która przeszkodziła w wytwarzaniu inhibitorów ukierunkowanych na miejsce aktywne, ale zachowuje odpowiednie właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne (19). Jednak ten narzucony przez przemysł utrudnienie biodostępności po podaniu doustnym nie ma zastosowania do wszystkich wskazań chorobowych, w tym do chorób takich jak RTT. Dlatego mamy nadzieję, że wyniki tego badania ożywią zainteresowanie PTP1B jako cel terapeutyczny i otworzą nowe możliwości wykorzystania tego i innych PTP do leczenia poważnych chorób u ludzi. Metody Myszy. Myszy B6.129-MeCP2tm1.1Bird / J zakupione w The Jackson Laboratory (numer seryjny 003890) zostały użyte w tym badaniu. Myszy CBA / CaJ zastosowano w testach pobierania młodych osobników. Podawanie leków. CPT157633 (CEPTYR Inc.) i UA0713 (The Chemistry Research Solution [TCRS] LLC) rozpuszczono w jałowym roztworze soli fizjologicznej i podawano ip lub sc CPT157633 podawano w pojedynczej dawce 5 mg / kg BW każdego dnia, a UA0713 podano pod adresem dawka 5 mg / kg co drugi dzień. W przypadku samców myszy WT i Mecp2y / y, podawanie związku rozpoczęto w P2, a dla samic myszy WT i Mecp2. / + związek podawano
[przypisy: olx beagle, oparzenia pierwsza pomoc, olx bedzin ]