dobry ginekolog zduńska wola

Reszty 1. 301 z domeny katalitycznej PTP1B ulegały ekspresji na podłożu opartym na D2O, a widma 2D [1H, 15N] TROSY rejestrowano pod nieobecność i bez obecności CPT157633. Analiza perturbacji przesunięcia chemicznego NMR (CSP) wykazała, że na reszty otaczające miejsce aktywne najbardziej wpłynęło wiązanie CPT157633 z białkiem (Figura 3, E i F). Zostało to potwierdzone przez strukturę krystaliczną kompleksu PTP1B: CTP157633 (dodatkowa tabela 2 i dodatkowa figura 3), która zilustrowała niekowalencyjne oddziaływanie. Oddziaływania elektrostatyczne wytworzone przez związek na kluczowe reszty miejsca aktywnego zaznaczono na rysunku 3G. Łącznie dane te wykazują, że CPT157633 był selektywnym, odwracalnym, skierowanym na miejsce inhibitorem PTP1B. Figura 3Biochemiczna charakterystyka inhibitora PTP1B CPT157633. (A) Struktura chemiczna CPT157633. (B) wykres Lineweavera-Burka dla PTP1B1A405 pokazujący / szybkość względem / substratu przy różnych stężeniach CPT157633: 0 (białe kółka), 25 nM (czarne kwadraty), 50 nM (czarne trójkąty) i 100 nM (czerń diamenty). KI obliczono jako 45 nM (n = 3, dane reprezentują 3 niezależne eksperymenty). (C) Hamowanie PTP1B przez CPT157633 scharakteryzowano stosując 32P-RCML jako substrat. 32P-RCML (0 <1 l