Miażdżyca tętnic szyjnych i grubość podłoża jako czynnik ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru u starszych dorosłych ad

Postawiliśmy także hipotezę, że grubość intima-media tętnic szyjnych jest predyktorem tych zdarzeń, po których kontrolowano tradycyjne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Metody
Przedmioty i projekt studiów
Badani byli uczestnikami Studium Zdrowia Układu Krążenia, prospektywnym, wieloośrodkowym badaniem mężczyzn i kobiet w wieku 65 lat lub starszych, które było sponsorowane przez National Heart, Lung and Blood Institute.14 Między czerwcem 1989 a majem 1990, 5201 uczestników zostali zapisani z losowych próbek list kwalifikacyjnych Medicare w hrabstwie Forsyth w Północnej Karolinie; Hrabstwo Sacramento w Kalifornii; Washington County, Maryland; i Pittsburgh. Badanie zostało zatwierdzone przez komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego w ośrodkach klinicznych i centrum koordynującym na Uniwersytecie w Waszyngtonie, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Szczegółowy opis metod rekrutacji został opublikowany w innym miejscu15. Continue reading „Miażdżyca tętnic szyjnych i grubość podłoża jako czynnik ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru u starszych dorosłych ad”

Porównanie dwóch cewników żylnych zaimpregnowanych przeciwbakteryjnie czesc 4

Losowe przypisanie około 362 cewników, które mogłyby być ocenione dla każdej grupy, pozwoliłoby nam wykryć przy 80 procentach mocy znaczącą różnicę w stawkach kolonizacji między dwoma typami cewników przy dwustronnym poziomie istotności wynoszącym 5 procent. Istotność różnic między dwiema badanymi grupami określono za pomocą testu t Studenta lub testu sumy rang Wilcoxona dla zmiennych ciągłych i dokładnego testu Fishera lub testu chi-kwadrat dla zmiennych kategorycznych. Wszystkie wartości P opierały się na dwustronnych testach istotności. Proporcje cewników wolnych od kolonizacji i niezwiązanych z infekcją krwi w funkcji długości czasu, jaki znajdowały się na miejscu, zostały porównane między grupami za pomocą testu log-rank na podstawie szacunków Kaplana-Meiera. Wielowymiarowy model regresji logistycznej wykorzystano do oszacowania równoczesnego wpływu wielu zmiennych na częstość występowania kolonizacji cewnika i zakażenia krwiopochodne związane z cewnikiem. Continue reading „Porównanie dwóch cewników żylnych zaimpregnowanych przeciwbakteryjnie czesc 4”