Tolerancja na transplantacje: nowa rola IL-34

Populacje komórek supresyjnych, w tym Treg i supresorowe monocyty, są odpowiedzialne za długotrwałe przeżycie alloprzeszczepów zarówno u biorców przeszczepów ludzkich, jak i modeli zwierzęcych. Czynniki, które napędzają różnicowanie i funkcje tych populacji komórek, nie są całkowicie zrozumiałe. W tym numerze Bézie i współpracownicy identyfikują IL-34 jako ważnego mediatora tolerancji alloprzeszczepu w szczurzym modelu transplantacji serca. Ich dane potwierdzają model, w którym produkcja IL-34 przez Tregs promuje populację supresyjnych makrofagów, które z kolei promują różnicowanie Treg. Wyniki tego badania potwierdzają dalsze badanie właściwości immunosupresyjnych IL-34. Tregi i tolerancja immunologiczna Tolerancja na antygeny własne i obce jest tworzona przez połączenie delecji komórek T reagujących z antygenami i kontrolę pozostałych komórek przez wyspecjalizowaną populację komórek T znanych jako Tregi. Najlepiej scharakteryzowana linia Tregów jest określona przez ekspresję związanego z X czynnika transkrypcyjnego FOXP3, a ta populacja jest niezbędna do utrzymania własnej tolerancji (1). Znaczenie tych Treptów FOXP3 + w zachowaniu autodeterminacji jest najlepiej zilustrowane przez rozwój autoimmunizacji wielonarządowej u pacjentów z zespołem IPEX i u myszy z gatunku Scurfy, z których oba zawierają mutacje powodujące utratę funkcji w genie kodującym FOXP3. Tregi odgrywają również kluczową rolę w przeszczepianiu narządów i tkanek, a liczne dowody od pacjentów i modeli zwierzęcych implikują te komórki w długoterminowym przeżywaniu alloprzeszczepu i tolerancji. Ponieważ częstotliwość prekursorów komórek T, które są zdolne do odpowiedzi na alloantygeny, jest wyjątkowo wysoka (~ 1%. 10%, odniesienie 2), tolerancja jest prawdopodobnie ustalona przez delecję dużej liczby tych alloreaktywnych komórek (3). Jednakże delecja alloreaktywnych komórek T jest niekompletna, a nowe alloreaktywne komórki T są generowane w sposób ciągły w grasicy; dlatego utrzymanie tolerancji na allograft wymaga ciągłego monitorowania alloreaktywnych komórek na obrzeżach przez Tregi. Istotnie, Tregi są uważane za niezbędne do akceptacji przeszczepu w ogromnej większości eksperymentalnych modeli tolerancji przeszczepu. Podobnie jak inne populacje komórek T, Tregi dojrzewają w grasicy jako część normalnego rozwoju limfoidalnego. Te tak zwane. Naturalne. lub. thymic. Treści ekspresjonują TCR (receptory komórek T dla antygenu), które są preferencyjnie dostrojone do rozpoznawania autoantygenu. Co więcej, Trefy pochodzące z grasicy wydają się zapobiegać spontanicznej autoimmunizacji, która w przeciwnym razie byłaby wynikiem, gdyby samoreaktywne komórki limfoidalne uniknęły delecji grasicy. Druga populacja Treg powstaje w wyniku konwersji FOXP3. komórki do komórek FOXP3 + na obwodzie i są określane jako indukowane. lub. peryferyjne. Tregs
[patrz też: olx maków maz, przedszkole nr 9 gdańsk, omega kleszczów ]